VŠĮ „Elijos vėjarožė“ globos namai (toliau- globos namai) veiklą vykdo nuo 2015 metų sausio mėnesio. Tai - viešoji globos įstaiga, besivadovaujanti krikščioniškosios artimo meilės principu. Globos namuose teikiamos mokamos ilgalaikės ir trumpalaikės globos ir socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su sunkia negalia. Globos namai turi  paramos gavėjo statusą. Visiems globos namų gyventojams reikalinga nuolatinė priežiūra, tinkamos gyvenimo sąlygos, kvalifikuota medicinos, socialinio darbo darbuotojų  pagalba.

VŠĮ „Elijos vėjarožė“ gyventojai gyvena socialinės globos normas atitinkančiuose kambariuose. Visiems gyventojams sudarytos sąlygos judėti globos namų teritorijoje ar už jos ribų (pandusai). Gyventojai, kurie savarankiškai negali judėti, judėjimą užtikrina darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su gyventojais. Visi gyventojai yra aprūpinti jiems reikalinga kompensacine technika, stengiamasi įtraukti juos į užimtumo veiklą.  Gera globos namų aplinka, jų buities sąlygos, darbuotojų kompetencija užtikrina paslaugų kokybę. Globos namuose, vadovaujantis patvirtintomis socialinės globos normomis, gyventojams suteikiamos jo poreikius atitinkantis gyvenamasis plotas, reikiamas inventorius, komunaliniai patarnavimai, maitinimas, sveikatos priežiūra bei kitos paslaugos. Gyventojai naudojasi visomis bendrojo naudojimosi patalpomis: valgykla, virtuvėlėmis, laisvalaikio kambariu, biblioteka, kiemo teritorija it kt.

Suprasdami savo pareigas ir atsakomybes visuomenei, mes saugome  ir skatiname socialinę gerovę, palaikydami silpniausius visuomenės narius, teikdami jiems rūpestingą ir kasdieninę paramą, kuri padėtų būti lygiaverčiais visuomenės nariais, neprarandant orumo ir garbės.

Globos namų misija – Sutartinai, demokratiškai, šiuolaikiškai ir atsakingai teikti kvalifikuotas ir kokybiškas ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.
Globos namų vizija – Būti modernia, įstaiga, teikiant kokybiškas socialines globos paslaugas, visokeriopai įtraukiant paslaugų gavėjus kuriant namų aplinką.
Įstaigos vertybės:
Atsakomybė – prisiimame atsakomybę už savo elgesį, priimtus sprendimus ir jų pasekmes.
Pasitikėjimas – paslaugų gavėjai jaučiasi išklausyti ir saugūs.
Pagarba – vienodai elgtis su visais paslaugų gavėjais, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų.
Profesionalumas – įvairių sričių specialistai, taikantys naujausius darbo metodus, nuolat tobulėjantys ir rodantys iniciatyvą.
Konfidencialumas – informaciją apie paslaugų gavėjus skelbti tik įstatymo numatyta tvarka, siekiant apginti jų interesus.

Susikurkite interneto svetainę arba internetinę parduotuvę su „Mozello“.

Greitai, lengvai, be programavimo.

Pranešti apie piktnaudžiavimą Sužinoti daugiau